Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

SCOB

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard is een christelijke organisatie met christelijke basisscholen.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend deel. De directeur-bestuurder en de penningmeester vormen met elkaar het dagelijks bestuur. Het toezichthoudend bestuursdeel is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de 6 dorpskernen waar onze scholen gehuisvest zijn.

De SCOB onderschrijft de door de sector vastgestelde Code voor Goed Bestuur. 

Het bestuur van de stichting legt verantwoording af door middel van een jaarverslag dat via de website beschikbaar wordt gesteld aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden.

Extern toezicht wordt door de Inspectie van het Onderwijs uitgeoefend namens de Rijksoverheid. Op de site van de onderwijsinspectie kunt u elke school opzoeken en de opbrengsten van de scholen van de SCOB bekijken. Hier vindt u ook het bestuursverslag van het inspectiebezoek van september 2019.

 

Christelijk onderwijs

Met respect voor elkaar