Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

SCOB

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard is een christelijke organisatie met christelijke basisscholen.

Visie en Missie

Missie

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling en de bloei van de diverse talenten van ieder kind. Het gaat ons om:

De ontwikkeling van het kind

 • de levensbeschouwelijke ontwikkeling, waardoor het kind open staat voor het wonderlijke en mooie van God, de schepping, zichzelf en de ander;
 • de morele ontwikkeling, waardoor ieder kind leert verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor zijn doen en laten in relatie tot de ander en de wereld om zich heen;
 • de sociale ontwikkeling, waardoor het kind oog en zorg krijgt voor de ander. Dat het de ander kan waarderen en goed met hem of haar kan samenleven;
 • de beeldende, verhalende, muzische en rituele ontwikkeling, waardoor het kind leert zijn verbeeldingskracht te gebruiken, kan leren van de verhalen, kan vieren, rouwen, zingen, bidden en lachen;
 • en uiteraard ook de lichamelijke, de emotionele en de cognitieve ontwikkeling, waardoor het kind mee kan gaan doen in de samenleving waarin het opgroeit.

Visie

Onze missie vertaalt zich in een visie met enkele belangrijke uitgangspunten die bepalend zijn voor ons beleid en handelen.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding:

 • Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen: ieder kind is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn talenten te ontplooien.
 • Wij bieden onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen.
 • Wij bieden gedegen onderwijs t.a.v. kennis en vaardigheden van onze leerlingen.
 • Wij vinden aandacht voor de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van de kinderen erg belangrijk.

 

Een respectvolle en veilige omgeving:

 • Wij willen leerlingen respect bijbrengen voor de leefwijze en opvattingen van anderen.
 • Wij creëren een veilige en sfeervolle werk- en leeromgeving, waarin structuur geboden wordt en leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.

Christelijk onderwijs

Met respect voor elkaar