SCOB

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard is een christelijke organisatie met christelijke basisscholen.

GMR

WAT IS DE GMR?

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overlegorgaan van ouders en personeel SCOB-breed. De GMR komt gemiddeld zes keer per jaar samen. De SCOB bestaat uit zes scholen, er neemt namens elke school een ouder en een leerkracht plaats. Daarmee bestaat de GMR uit zes ouders en zes leerkrachten. De GMR bespreekt in tegenstelling tot de MR de SCOB-brede onderwerpen. Dit zijn onderwerpen die voor meer dan de helft van de scholen van belang zijn. In vrijwel elke vergadering wordt de directeur-bestuurder (Gert Tissink) uitgenodigd om voor een deel aanwezig te zijn en beleids- en ontwikkelpunten toe te lichten.

WAT DOET DE GMR?

De GMR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die (meer dan de helft van) de SCOB-scholen betreffen. Het bestuur en/of de directie heeft, voordat bepaalde besluiten mogen worden genomen, instemming nodig van de GMR. Zoals bijvoorbeeld voor het vaststellen van het vakantierooster, het vaststellen van diverse beleidsplannen of het wijzigen van GMR-reglementen. Daarnaast heeft de GMR adviesbevoegdheid waarbij de GMR, gevraagd of ongevraagd, advies mag uitbrengen over te nemen besluiten zoals bijvoorbeeld over aanstelling of ontslag van personeel, begroting en het vaststellen of wijzigen van beleid.

WAAROM IS DE GMR BELANGRIJK?

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de SCOB. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van bestuur/directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met het bestuur/directie tot bepaalde standpunten komen.

WAT HEBBEN OUDERS EN PERSONEELSLEDEN AAN DE GMR?

De GMR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de GMR over zaken die de SCOB-scholen betreffen. De GMR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden besproken. Schoolspecifieke zaken worden besproken in de lokale medezeggenschapsraad (MR).

U kunt in contact komen met de GMR via een van de scholen of door te mailen met gmr@scobommelerwaard.nl.

Christelijk onderwijs

Met respect voor elkaar