Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

SCOB

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard is een christelijke organisatie met christelijke basisscholen.

Christelijke identiteit

     

  1. De stichting ontleent haar identiteit aan een vast geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest, waarbij zij als grondslag de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld in de Synode van Dordrecht in 1618 – 1619 erkent.
  2. De van de stichting uitgaande scholen weten zich verbonden door de relatie die er is met God, waarbij er verschillen zijn in beleving en in uitingsvorm.
  3. De stichting geeft aan de grondslag invulling met bestuurders, toezichthouders en medewerkers die deze grondslag dragen, die daarvan blijk geven door middel van een persoonlijk geloof en een actieve betrokkenheid bij de eigen kerkelijke gemeente, waarbij zij uitspreken dat Jezus de enige Weg is tot behoud en de Waarheid om uit te leven.
  4. De stichting heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestants-christelijke basisscholen, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, in de Bommelerwaard.

    De SCOB wil protestants-christelijk onderwijs aanbieden dat open staat voor alle leerlingen en hun ouders die deze uitnodiging aan willen nemen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Basis en uitgangspunt van het onderwijs vormen het reddende en verlossende werk van Jezus Christus.

    Medewerkers en scholen weten zich verbonden in Jezus Christus, Heiland en Verlosser en de Bijbel, Gods Woord, richtsnoer voor ons leven. Tegelijkertijd erkennen wij de eigen cultuur van de school en de omgeving waarin die functioneert. Wij spreken in dat geval van de ‘couleur locale’.

    De scholen van de SCOB kenmerken zich door een specifieke en herkenbare identiteit.

Christelijk onderwijs

Met respect voor elkaar