Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

SCOB

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard is een christelijke organisatie met christelijke basisscholen.

Uitgangspunten

Wij staan voor..

De SCOB staat voor goed werkgeverschap en bevordert dit actief door:

 • een veilig en inspirerend werkklimaat;
 • integraal personeelsbeleid dat stuurt op competenties, waaronder de identiteit;
 • ruimte voor initiatief en inspraak.
 • werkgelegenheidsbeleid

 

Een professionele, efficiënt ingerichte en verantwoordelijke organisatie:

 • Wij bieden een uitdagende leeromgeving en stellen onze leerkrachten faciliteiten ter beschikking om te professionaliseren. Onze medewerkers hebben een actieve leerhouding.
 • Wij willen met onze scholen midden in de samenleving staan en stellen ons open voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Wij bevorderen de betrokkenheid en participatie van ouders, omdat onderwijs en opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.
 • Wij willen de beschikbare middelen op een transparante en doelmatige wijze inzetten.

 

Om kwaliteitsonderwijs en goed werkgeverschap te realiseren staat de stichting voor:

 • sturing op hoofdlijnen;
 • eigenheid van de school;
 • integrale verantwoordelijkheid op elk niveau;
 • transparantie en openheid;
 • partnerschap van ouders.

 

De SCOB staat voor protestants-christelijk kwaliteitsonderwijs en bevordert dit actief door:

 • aan te sluiten bij de uniciteit van elk kind;
 • evenwichtige aandacht voor het denken, het doen en het welbevinden en levensbeschouwelijke waarden zoals verwoord in de missie;
 • onderwijs in eigen veilige woon- en leefomgeving dat aansluit bij de waarden en normen en identiteit vanuit de lokale gemeenschap.

Christelijk onderwijs

Met respect voor elkaar