Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Vrijheidslaan 94, 5306 BN Brakel tel. 0418-440234

SCOB

Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard is een christelijke organisatie met christelijke basisscholen.

Christelijke identiteit

De SCOB wil werken vanuit de protestants christelijke traditie. Wij baseren ons daarbij op de Bijbel, het betrouwbare Woord van God. Wij willen ons laten leiden door de woorden en beloften van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Wij brengen onze identiteit tot uiting in ons lesgeven en in het omgaan met elkaar: kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers. Wij verwelkomen iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en leven.

Logo

In de 6 vlakken herkennen wij de 6 scholen, de rivier vormt de verbinding. Tegelijkertijd wordt hierin ook het landschap van onze omgeving zichtbaar, platteland omsloten door rivieren. De rivier staat tevens voor beweging, dynamiek, vooruitgang: kenmerken waarvan wij hopen dat zij synoniem zijn voor onze scholen. Het water glinstert, verfrist, en bruist net als onze kinderen die zich nieuwsgierig uitstrekken naar een onbekende toekomst. Tenslotte zien wij in de rivier het beeld van onze God Die als Levenwekkend Water in ons hart aanwezig wil zijn.

Missie

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling en de bloei van de diverse talenten van ieder kind. Het gaat ons om:

De ontwikkeling van het kind

 • de levensbeschouwelijke ontwikkeling, waardoor het kind open staat voor het wonderlijke en mooie van God, de schepping, zichzelf en de ander;
 • de morele ontwikkeling, waardoor ieder kind leert verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor zijn doen en laten in relatie tot de ander en de wereld om zich heen;
 • de sociale ontwikkeling, waardoor het kind oog en zorg krijgt voor de ander. Dat het de ander kan waarderen en goed met hem of haar kan samenleven;
 • de beeldende, verhalende, muzische en rituele ontwikkeling, waardoor het kind leert zijn verbeeldingskracht te gebruiken, kan leren van de verhalen, kan vieren, rouwen, zingen, bidden en lachen;
 • en uiteraard ook de lichamelijke, de emotionele en de cognitieve ontwikkeling, waardoor het kind mee kan gaan doen in de samenleving waarin het opgroeit.

Visie

Onze missie vertaalt zich in een visie met enkele belangrijke uitgangspunten die bepalend zijn voor ons beleid en handelen.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding:

 • Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen: ieder kind is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn talenten te ontplooien.
 • Wij bieden onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen.
 • Wij bieden gedegen onderwijs t.a.v. kennis en vaardigheden van onze leerlingen.
 • Wij vinden aandacht voor de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van de kinderen erg belangrijk.

 

Een respectvolle en veilige omgeving:

 • Wij willen leerlingen respect bijbrengen voor de leefwijze en opvattingen van anderen.
 • Wij creëren een veilige en sfeervolle werk- en leeromgeving, waarin structuur geboden wordt en leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.

Wij staan voor..

De SCOB staat voor goed werkgeverschap en bevordert dit actief door:

 • een veilig en inspirerend werkklimaat;
 • integraal personeelsbeleid dat stuurt op competenties, waaronder de identiteit;
 • ruimte voor initiatief en inspraak.
 • werkgelegenheidsbeleid

 

Een professionele, efficiënt ingerichte en verantwoordelijke organisatie:

 • Wij bieden een uitdagende leeromgeving en stellen onze leerkrachten faciliteiten ter beschikking om te professionaliseren. Onze medewerkers hebben een actieve leerhouding.
 • Wij willen met onze scholen midden in de samenleving staan en stellen ons open voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Wij bevorderen de betrokkenheid en participatie van ouders, omdat onderwijs en opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.
 • Wij willen de beschikbare middelen op een transparante en doelmatige wijze inzetten.

Om kwaliteitsonderwijs en goed werkgeverschap te realiseren staat de stichting voor:

 • sturing op hoofdlijnen;
 • eigenheid van de school;
 • integrale verantwoordelijkheid op elk niveau;
 • transparantie en openheid;
 • partnerschap van ouders.

 

De SCOB staat voor protestants-christelijk kwaliteitsonderwijs en bevordert dit actief door:

 • aan te sluiten bij de uniciteit van elk kind;
 • evenwichtige aandacht voor het denken, het doen en het welbevinden en levensbeschouwelijke waarden zoals verwoord in de missie;
 • onderwijs in eigen veilige woon- en leefomgeving dat aansluit bij de waarden en normen en identiteit vanuit de lokale gemeenschap;

Christelijk onderwijs

Met respect voor elkaar