Dankdag in school en kerk.

De eerste woensdag van november staat bekend als Dankdag voor Gewas en Arbeid. Wij danken God voor alles wat wij uit Zijn hand ontvangen. De scholen van de SCOB onderhouden goede contacten met de plaatselijke kerken en organiseren op deze dag samen een kinderdienst. In de weken daaraan voorafgaand wordt het thema voorbereid, bijpassende liederen […]

Leerlingenraad

Leerlingenraden weer begonnen Op verschillende van onze scholen zijn leerlingenraden actief. Het betreft meestal leerlingen uit de bovenbouw van de school. Zij komen regelmatig bij elkaar om allerlei schoolzaken te bespreken. Het kan gaan om aspecten van beleid waarbij aan de kinderen wordt gevraagd om mee te denken of om vragen en suggesties die medeleerlingen […]

Gediplomeerde directeuren.

De scholen van de SCOB prijzen zich gelukkig met enthousiaste en betrokken directeuren. Vanuit passie en overtuiging geven zij leiding aan hun team en de ontwikkeling van hun school. Ook nemen zij hun eigen deskundigheidsontwikkeling serieus. Via cursussen en nascholing blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Recent voltooiden Hannie Molenaar en Trudy […]

Leesalarm op De Rank

Gi Ga Groen, dat was het thema van de Kinderboekenweek 2022. Ieder jaar vormt deze week weer een mooie aanleiding om lezen te promoten. De scholen organiseren allerlei activiteiten, waarbij lezen en voorlezen vanzelfsprekend de kernactiviteiten zijn. Op PCB De Rank in Kerkwijk ging dagelijks op allerlei onverwachte momenten een leesalarm af. Waar je ook […]

05-10-2022 – studiedag S.C.O.B.

All Inclusive, zo luidde de titel van de centrale studiedag die de SCOB organiseerde. Een kleine 90 collega’s verzamelden zich op de Willem van Oranjeschool in Brakel. De gezamenlijke inspiratielezing werd verzorgd door Emiel van Doorn. Vanuit het motto ‘Samen Slimmer’ nam hij ons mee in de ontwikkelingen richting inclusiever onderwijs. Niet een externe norm […]

S.C.O.B.-academie.

Dit jaar startten wij de SCOB-academie. Hierbinnen worden cursussen en nascholing aangeboden voor alle medewerkers. Vanwege corona moest dit initiatief 2 jaar worden uitgesteld. Dit schooljaar is er ruimte voor een volledig aanbod. Onze medewerkers maken er grif gebruik van en schreven zich in. In juni werd het programmaboekje rondgestuurd en startte de intekening. Wij […]

Jubilea op de scholen.

In de afgelopen zomervakantie stonden 2 directeuren stil bij een jubileum. Mw. Hannie Molenaar, directeur van PCB De Rank in Kerkwijk, was 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Mw. Trudy van der Wal, directeur van PCB De Bron in Bruchem, was 25 jaar verbonden aan de school, eerst als leerkracht, sinds 2 jaar als directeur. […]

Startbijeenkomst SCOB

Op donderdag 08 september jl. werd het nieuwe schooljaar officieel geopend met een startbijeenkomst voor medewerkers, bestuur en GMR van de SCOB. Zo’n 100 mensen verzamelden zich op PCB De Rank in Kerkwijk. Een belangrijk doel van de startbijeenkomst is ontmoeting. Het is goed elkaar na zes weken zomervakantie weer te zien en vakantieverhalen uit […]

Nieuw strategisch beleidsplan.

Tijdens de jaaropening van de SCOB op donderdag 08 september jl. werd het nieuwe strategisch beleidsplan gepresenteerd. In het afgelopen jaar is hiervoor op allerlei plaatsen input opgehaald. In gesprekken met bestuur, directeuren en leerkrachten werd duidelijk welke doelen de komende jaren van belang zijn. Ook vertegenwoordigers van medezeggenschapsraad, identiteitscommissie en de leerlingenraad droegen thema’s […]

Verkeersexamen

In de afgelopen periode zijn de verkeersexamens weer afgenomen op de scholen. Na een grondige voorbereiding werd eerst het theoretisch examen gemaakt. Onlangs werd in sommige plaatsen ook het praktisch verkeersexamen afgelegd. Daarvoor werden eerst alle fietsen gekeurd. Met die goedgekeurde fiets moest vervolgens een parcours foutloos worden afgelegd. Voor de leerlingen van De Zaaier […]